{{row.pizzeria_revenue}} {{row.name}}

{{row.pizzerias_country.toUpperCase()}}